Διοίκηση

Επικεφαλής της Διοίκησης της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας. Ο Κοσμήτορας προΐσταται των Υπηρεσιών του Τμήματος και της Σχολής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται σ’ αυτά θέματα αρμοδιότητάς τους. Ακόμη, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων.

Η Γραμματέας της Ιατρικής Σχολής προΐσταται του προσωπικού των γραμματειών και είναι υπεύθυνη έναντι του Προέδρου για ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την ενημέρωση των συλλογικών οργάνων για την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει, την τήρηση πρακτικών και διεκπεραίωση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.
Ιατρική Σχολή