Αξιολόγηση Ιατρικής Σχολής

ΜΑΪΟΣ 2021 Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής πέραν των τακτικών εσωτερικών αξιολογήσεων που πραγματοποιεί μέσω καταγραφής ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων – σύμφωνα με το πρότυπο του ΟΠΕΣΠ – ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2019 την κατάρτιση του φακέλου για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ). Κατά τη διαδικασία αυτή συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν κριτικά, όχι μόνο στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα του ΠΠΣ, αλλά ένα σύνολο δεικτών που απεικονίζουν λεπτομερώς τις υποδομές, το επίπεδο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και τις ερευνητικές επιδόσεις των μελών της Ιατρικής Σχολής. Ο φάκελος που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2020 στην ΕΘΑΑΕ και βάση του οποίου έγινε η πιστοποίηση του ΠΠΣ εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν την Ιατρική Σχολή ακόμη υψηλότερα. Γιάννης Τσιαούσης Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας Συντονιστής της ΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010