Αξιολόγηση Ιατρικής Σχολής (Μάρτιος 2010)

H Έκθεση Eσωτερικής Αξιολόγησης εκτιμά τις συνολικές δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του Τμήματος Ιατρικής κατά την διάρκεια της πενταετίας 2003-2007, προβαίνοντας σε κριτική ανάλυση κατά πόσον το Τμήμα έχει επιτύχει τους αρχικούς του στόχους, ή εάν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τις επιδιώξεις του και να σχεδιάσει νέες στρατηγικές. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση διαπιστώνει τις δυσκολίες ή τα προβλήματα κατά την μέχρι τώρα πορεία του Τμήματος, προσδιορίζει τις διαφαινόμενες νέες ευκαιρίες και προοπτικές και προτείνει συγκεκριμένα σχέδια για την μελλοντική ακαδημαϊκή του ανάπτυξη.

Ο Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α.

Ανδρέας Πλαϊτάκης, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

  Κεφάλαια   Παραρτήματα