Υποτροφίες και Βραβεία

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.

  1. Oι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με αποκλειστικό κριτήριο την πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή, ως ακολούθως: Στους δύο πρώτους κατά σειρά βαθμολογίας φοιτητή κάθε έτους σπουδών και κάθε τμήματος AEI, παρέχεται υποτροφία ποσού 1173,88 € αρκεί το προσωπικό εισόδημα του φοιτητή να μην υπερβαίνει το ποσό των 11 740€ και το οικογενειακό το ποσό των 52 825 €.
  2. Βραβείο χορηγείται στον πρώτο πτυχιούχο κατά σειρά βαθμολογίας φοιτητή κάθε έτους ύψους 234,78 € για αγορά βιβλίων.
Επίσης στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί οι ακόλουθες υποτροφίες:
  • Υποτροφίες Π.Κ. Κληροδοτήματος “Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη”
  • Υποτροφία ύψους 5.870 € που προσφέρει η Εταιρεία Glaxo Wellcome για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό που χορηγείται στον 1ο πτυχιούχο κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο οποίος έχει περατώσει τις σπουδές σε 12 εξάμηνα.
  • Υποτροφία Κ. Παρίτση ύψους 1.467 € που χορηγείται σε φοιτητή που προτείνει ο Σύλλογος φοιτητών.
  • Βραβείο από τις επιστημονικές εκδόσεις «Παρισιάνου Α.Ε.» ύψους 1.200 € που χορηγείται στον καλύτερο φοιτητή του 3ου έτους για αγορά βιβλίων από τις εκδόσεις Παρισιάνου και 500 € μετρητά.
  • Βραβείο Δρετάκη ύψους 147 € στον 1ο πτυχιούχο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
  • 1 ετήσια υποτροφία στη μνήμη “Α. Κρανίδη”, ύψους 381,50 € μηνιαίως για μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Ετήσιες υποτροφίες ύψους 500 € μηνιαίως από το κληροδότημα “Μ. Μανασάκη” για μεταπτυχιακές σπουδές.
  • 12 ετήσιες υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών από το κληροδότημα Καλλιατάκη.