Μητρώο Εκλεκτόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών της Ιατρικής Σχολής επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση: 328/15-07-2022) και έχει ως ακολούθως: