Ανάδειξη Εκπροσώπων μελών ΔΕΠ, στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής