Ποια έγγραφα θα παραλάβω μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μου;

Έγγραφα θα παραλάβω από τη Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο Τμήμα Ιατρικής…
  1. Δυο (2) Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια)με τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) σας.
 
  1. Έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους σχετικούς κωδικούς.
 
  1. Με τους κωδικούς αυτούς:
   • θα έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή Eduportal, η οποία αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και σας παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και αλληλεπίδρασης με τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω WEB. Μέσω του Eduportal θα μπορείτε:
    • να ανανεώνετε την εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο και συγχρόνως να υποβάλλετε τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, η οποία θα ανακοινώνετε από τη Γραμματεία του Τμήματος,
    • να έχετε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχετε εξεταστεί, και
    • να αιτείστε στη Γραμματεία του Τμήματος την έκδοση βεβαίωσης σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας,πιστοποιητικών, κλπ..
   • θα μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο), η οποία χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.
   • θα μπορείτε να αποκτήσετε Ιδρυματικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail).
 
 1. Μια (1) Βεβαίωση Στρατολογίας για τα αγόρια, που έχουν προσκομίσει επίσημο έγγραφο με τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων, για την αναβολή της στράτευσης.