Εκλογές των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας Iατρικής Σχολής (2021-2024)