Πράξεις Συγκρότησης Συνελεύσεων Τομέων Ιατρικής Σχολής