Ανάδειξη Εκπροσώπων Φοιτητών (Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών – Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής