Ανώτατα Όρια Φοίτησης

Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (άρθρα 34,38,58) και τη ρυθμιστική απόφαση της Συγκλήτου του Π.Κ. με αριθμό 26252/19.11.2021 Φ.Ε.Κ. 5845/Β’/15-12-21 :

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 βρίσκονται στα Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ έτη σπουδών (έως και 12ο εξάμηνο), έχουν όριο φοίτησης τα 9 έτη, δηλαδή θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2029-2030.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 βρίσκονται σε εξάμηνο φοίτησης 13ο και άνω, έχουν όριο φοίτησης τα 6 έτη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2026-2027.

– Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να αιτηθούν την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης.

– Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία, καθώς και οι αθλητές μπορούν να αιτηθούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης.
-Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την Kοσμητεία της Σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.