Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Η πολιτική ποιότητας της Ιατρικής Σχολής (ΙΣ) έχει ως αφετηρία τη φιλοσοφία της Σχολής όπως καθορίστηκε από την αρχή της λειτουργίας της κι εμπλουτίστηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων και αποβλέπει στην αριστεία στην εκπαίδευση φοιτητών/φοιτητριών στα βασικά, προκλινικά και κλινικά αντικείμενα της Ιατρικής Επιστήμης, την αριστεία στην έρευνα και την παροχή υψηλής ποιότητας κλινικού έργου στην 7η υγειονομική Περιφέρεια αλλά και πέραν αυτής.
Με βάση τη φιλοσοφία αυτή τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και οι στόχοι του ΠΠΣ συνοψίζονται ως ακολούθως:
 • Υψηλή στάθμη και ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών με βάση τα διεθνή κριτήρια.
 • Εναρμόνιση των σπουδών με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την Ιατρική Επιστήμη και τη Δημόσια Υγεία.
 • Καλλιέργεια της επιστημονικής και δημιουργικής σκέψης με κατανόηση των βασικών αρχών της ιατρικής Επιστήμης, παράλληλα με την απόκτηση υψηλού επιπέδου κλινικών δεξιοτήτων.
 • Αρμονικός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
 • Παροχή ευκαιριών που διανοίγουν τους γνωσιακούς ορίζοντες των φοιτητών/ φοιτητριών.
 • Σε μεταπτυχιακό (και προπτυχιακό) επίπεδο, η εξειδίκευση σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.
Η πολιτικής ποιότητας για το ΠΠΣ της Ιατρικής Σχολής υποστηρίζει:
 • την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών
 • προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενο του ΠΠΣ και υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους
 • καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξης των στόχων του και
 • εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.
Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας η ΙΣ δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που διασφαλίζουν:
 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ της Σχολής,
 • τους τρόπους διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών και το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ της ΙΣ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Συνολικά, η πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ της ΙΣ λαμβάνει υπόψιν τους στόχους του ΠΠΣ, τους μηχανισμούς υλοποίησής των κατά την εκάστοτε χρονική περίοδο και υποστηρίζει μέσα από εσωτερική αξιολόγηση και διαρκή διαδικασία βελτίωσης ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της ΙΣ στο διεθνή χώρο της εκπαίδευσης.

Οι στόχοι και η πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ είναι δημόσια αναρτημένοι και διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα της ΙΣ και έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους για την παρακολούθηση και υλοποίησή τους (διδακτικό. ερευνητικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό και στους φοιτητές). Επιπρόσθετα, η ΙΣ επικοινωνεί την πολιτική ποιότητας σε συνεργαζόμενους ερευνητές, επαγγελματικούς φορείς και στους αποφοίτους του, καθώς και σε οιονδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο.