Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ανακοινώσεις:
  • Η διαδικασία έγκρισης νέων αιτήσεων για εκπόνηση ΔΔ πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι/ες για εκπόνηση υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία (είτε τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά εφόσον δοθεί η σχετική δυνατότητα από τη Σχολή) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το χειμερινό εξάμηνο και Φεβρουάριο και Μάρτιο το εαρινό εξάμηνο. Σε έκτακτες περιπτώσεις (όπως π. χ. προκηρύξεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για εκπόνηση διατριβής) μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Κοσμήτορα, μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετες περίοδοι υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διατριβής κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Σχολής.
  • Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν στη γραμματεία έκθεση προόδου τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο κάθε έτους όταν η έναρξη εκπόνησης της ΔΔ τους είναι το χειμερινό εξάμηνο δηλαδή από 1/9 έως 28/2. - όσοι έχουν ημερομηνία έναρξης το εαρινό εξάμηνο δηλαδή από 1/3 έως 31/8 υποβάλλουν τα ανωτέρω κάθε Απρίλιο και Μάιο.
Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής: Ετήσια Έκθεση Προόδου: Τροποποίηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής / Τροποποίηση Τίτλου: Παράταση - Αναστολή - Διακοπή (Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής): Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής: