Τομέας Βασικών Επιστημών – (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

Εργαστήριο Αναγεννητικής Φαρμακολογίας
Εργαστήριο Ανοσολογίας
Εργαστήριο Βιοχημείας
(Δ. Καρδάσης)
Κατανόηση της μοριακής και γενετικής βάσης καρδιαγγειακών νοσημάτων με μεθόδους γονιδιωματικής και με χρήση γενετικά τροποποιημένων πειραματοζώων. Κατανόηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν μεταγραφικά την έκφραση γονιδίων των λιποπρωτεϊνών του ανθρώπου κάτω από φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις. Δημιουργία νέων φαρμάκων και βιοδεικτών καρδιαγγειακών νοσημάτων.

(Π. Θεοδωρόπουλος)
Δομή, οργάνωση και λειτουργία του πυρηνικού φακέλου. Υποκυτταρική εντόπιση και πυρηνοπλασματική κυκλοφορία πρωτεϊνών της πλασματικής μεμβράνης, του κυτταροπλάσματος και του πυρήνα. ΕΜΤ και βλαστικός χαρακτήρας καρκινικών κυττάρων.

(Ε. Παπακωσταντή)
Μελέτη σηματοδοτικών μονοπατιών που διεγείρονται από ή ρυθμίζουν ογκο-πρωτεΐνες. Κατανόηση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που ρυθμίζουν την αύξηση των όγκων και τη μετάσταση, με χρήση μοντέλων πειραματόζωων.Διερεύνηση θεραπευτικών προσεγγίσεων διπλής στόχευσης, τόσο των καρκινικών κυττάρων του όγκου όσο και των κυττάρων του μικροπεριβάλλοντος του όγκου, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων για την αποτελεσματική αναστολή της εξέλιξης του καρκίνου.

(Χρ. Στουρνάρας)
Λειτουργίες και ρύθμιση πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού. Ο ρόλος της δυναμικής του κυτταροσκελετού στην λήψη και την επεξεργασία ενδοκυττάριων μηνυμάτων. Ο ρόλος των κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών στην κυτταρική διαφοροποίηση και σηματοδότηση.

(Β. Ζαννής)
- Website: http://biochemistry.med.uoc.gr/
Εργαστήριο Βιοχημείας
Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας
(Γ. Μαυροθαλασσίτης)
Μελέτη του ρόλου του γονιδίου ERF στην παθογένεση πολλαπλών ασθενειών όπως η κρανιοσυνόστωση,, ο καρκίνος του προστάτη η αναιμία κλπ . Η διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που ενέχονται στην εμφάνιση των σχετικών ασθενειών και η ανάπτυξη θεραπειών μέσω της ρύθμισης της ενεργότητας του ERF.
- Website: http://www.imbb.forth.gr/imbb-people/index.php/en/mavrothalassitis-laboratory-home
Εργαστήριο Κυτταρικής Φυσιολογίας
(Ι. Δαλέζιος)
Μελέτη της συναπτικής οργάνωσης νευρωνικών δικτύων σε φλοιικές και υποφλοιικές οφθαλμοκινητικές περιοχές/ πυρήνες, στο νεοφλοιό και τον ιππόκαμπο.
Εργαστήριο Λειτουργικής Απεικόνισης του Εγκεφάλου
(Β. Ράος, Γ. Γρηγορίου)
Λειτουργική χαρτογράφηση των περιοχών του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων που εμπλέκονται στον έλεγχο α) των κινήσεων προσέγγισης υπό οπτική και σωματαισθητική καθοδήγηση. β) των σακκαδικών κινήσεων. Κωδικοποίηση των παραμέτρων της σακκαδικής κίνησης. Λειτουργική χαρτογράφηση των περιοχών του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων που ενεργοποιούνται κατά την παρατήρηση και την εκτέλεση κινήσεων σύλληψης.
- Website: http://www.iacm.forth.gr/index_main.php?l=en&group=5&page=about
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας - Βιολογικών Συστημάτων
(Ν. Ταβερναράκης)
Γήρανση και ενεργειακός μεταβολισμός. Αισθητική μεταγωγή και ολοκλήρωση. Νευροεκφύλιση και νεκρωτικός κυτταρικός θάνατος. Ειδικότερα, μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος καθώς και την παθογένεση νόσων που το αφορούν. Μηχανισμοί υπεύθυνοι για τον νεκρωτικό κυτταρικό θάνατο και φαινόμενα νευροεκφυλισμού, μηχανισμοί μνήμης και μάθησης, μηχανισμοί γήρανσης. Ανάπτυξη νέων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολογίας του κυττάρου.
- Website: (Μοριακής Βιολογίας): http://mcb.med.uoc.gr/
- Website: (Μοριακής Βιολογίας – Βιολογικών Συστημάτων): http://www.tavernarakislab.gr/
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας - Βιοπληροφορικής
(Ι. Ηλιόπουλος)
Εξέλιξη, Συγκριτική γονιδιωματική, Εξέλιξη μικροβίων, Ανάλυση βιολογικών κειμένων με χρήση αλγορίθμων, Βιβλιομετρία, Υπολογιστική Βιολογία.
- Website: http://cbg.med.uoc.gr/
Εργαστήριο Μοριακής Κυτταρικής Νευροβιολογίας
Εργαστήριο Νευροεπιστημών
(Δ. Καραγωγέως)
Μοριακή και κυτταρική βιολογία της καθοδήγησης νευραξόνων και της μετανάστευσης των νευρώνων. Λειτουργία των μεταγραφικών παραγόντων κατά την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις και μυελίνωση νευραξόνων. Μοντέλα απομυελίνωσης/επαναμυελίνωσης.
- Website: http://www.imbb.forth.gr/en/research-en/neurosciences/item/70-domna-karagogeos
- info: https://med.uoc.gr/wp-content/arxeia-greek/cv/cv-karagogeos-domna_gr.pdf
Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας
(Α. Μοσχοβάκης)
Μελέτη της δομής και λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος στις κινήσεις των οφθαλμών και με έμφαση σε:
α) Καταγραφή και ανάλυση κινήσεων που προκαλούνται από ηλεκτρικό μικροερεθισμό του εγκεφάλου και παλμοσειρών που συνοδεύουν κινήσεις.
β) Υπολογιστικά υποβοηθούμενη φωτομικροσκοπική ανάλυση της μορφολογίας νευρικών κυττάρων.
γ) Προσομοιώσεις κρίσιμων στοιχείων του οφθαλμοκινητικού συστήματος όπως ο νευρωνικός ολοκληρωτής, η γεννήτρια ριπών, ο μετρικός υπολογιστής στο άνω διδύμιο και η κατασκευή διαμερισματοποιημένων μοντέλων των νευρώνων που τα απαρτίζουν.

- Website: http://www.iacm.forth.gr/index_main.php?l=en&group=5&page=about
Εργαστήριο Φαρμακολογίας
(Α. Γραβάνης)
Η ερευνητική ομάδα αναπτύσσει συνθετικές ενώσεις, αγωνιστές των κυτταρικών υποδοχέων των Νευροτροφινων, με νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικες ιδιότητες και πιθανές εφαρμογές στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Επιπρόσθετα, η ομάδα επικεντρώνεται σε τεχνολογίες τρισδιάστατων ικριωμάτων νευρικών βλαστοκυττάρων για την ανάπτυξη νευροεμφυτευμάτων για τη θεραπευτική βλαβών του νωτιαίου μυελού και νευροοαισθητήρων για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά της νευροεκφύλισης και του εγκεφαλικού τραύματος.

(Κ. Θερμού)
Οι μελέτες του εργαστηρίου εστιάζουν στη διαλεύκανση των μηχανισμών που εμπλέκονται στις επαγόμενες από ισχαιμία αμφιβληστροειδοπάθειες και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στόχων για την αντιμετώπιση της προκύπτουσας νευροεκφύλισης. Χρησιμοποιεί ζωικά in vivo μοντέλα διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και διεγερσιτοξικότητας για τη μελέτη της νευροπροστατευτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης καινοτόμων ουσιών τριών θεραπευτικών στόχων: α) του ενδοκανναβινοειδικού συστήματος (αγωνιστές των κανναβινοειδικών υποδοχέων, CB1 και CB2, και αναστολείς των ενζύμων μεταβολισμού των ενδοκανναβινοειδών), β) των νευροστεροειδών μικρονευροτροφινών και γ) των καινοτόμων αναστολέων των Οξειδασών του NADPH (NOX).

(Γ. Λιαπάκης)
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διαλεύκανση του τρόπου αλληλεπίδρασης προσδετών με υποδοχείς που συζευγνύονται με τις G πρωτεΐνες (GPCRs) και ιδιαίτερα εκείνους που δεσμεύουν τον παράγοντα απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης (CRF) και την αγγειοτενσίνη. Επιπλέον, στο εργαστήριο μου μελετούμε τις δομικές αλλαγές των υποδοχέων αυτών που σχετίζονται με την ενεργοποίηση τους. Αυτές οι μελέτες θα μας παρέχουν τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον ορθολογικό σχεδιασμό ουσιών που εκλεκτικά δεσμεύονται στους υποδοχείς αυτούς και έχουν προκαθορισμένη αποτελεσματικότητα, συγκαταλαλεγομένων πρωτεολυτικά σταθερών μη πεπτιδικών αγωνιστών ή/και ανταγωνιστών.

(Ι. Χαραλαμπόπουλος)
Η ομάδα μας εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών αναγέννησης κι επιδιόρθωσης του νευρικού ιστού, με επίκεντρο την κυτταρική δράση των υποδοχέων νευροτροφινών και τη σηματοδοτική τους ικανότητα σε ώριμα και προγονικά νευρικά και γλοιακά κύτταρα στον ενήλικο εγκέφαλο. Έχει αναπτύξει πρωτόκολλα μελέτης και νέα χημικά μόρια-αγωνιστές των υποδοχέων νευροτροφινών, και πρόσφατα ερευνά τις θεραπευτικές τους ικανότητες σε ζωϊκά μοντέλα της Νόσου Αλζχάιμερ αλλά και σε ανθρώπινα, επαγώμενα από πολυδύναμα βλαστικά (human induced pluripotent stem cells), νευρικά κύτταρα.
Εργαστήριο Φυσιολογίας Γνωσιακών Λειτουργιών
Εργαστήριο Φυσιολογίας της Κίνησης