Τομέας Παθολογίας – (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

Ερευνητικό Εργαστήριο Αιματολογίας
(Ε. Παπαδάκη, Χ. Ποντίκογλου)
- Website: https://www.haemopoiesis.med.uoc.gr/
Λειτουργεί Ερευνητικό Εργαστήριο Αιματολογίας (Ε.Παπαδάκη) που η έρευνά του περιλαμβάνει: Διερεύνηση του μηχανισμού της χρόνιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο με έμφαση στον ρόλο του Τ-λεμφοκυτταρικού συστήματος. Μελέτη των αιμοποιητικών stem cells και των αλληλεπιδράσεων τους με το αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον σε ασθενείς με μυελικές ανεπάρκειες ανοσολογικής αρχής. Μελέτη των μυελικών μεσεγχυματικών stem cells σε αυτοάνοσα και αιματολογικά νοσήματα με έμφαση στην μελέτη του αριθμού, των μοριακών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους και της ανοσορρυθμιστικής τους δράσης. Επίσης, λειτουργεί Εργαστήριο Κλινικής Έρευνας στην Αιματολογία (Μ.Αλεξανδράκης) που η έρευνά του περιλαμβάνει: Μελέτη της δράσης των φλεβονοειδών στην διαφοροποίηση και έκκριση επαγωγικών ουσιών από λευχαιμικά μαστοκύτταρα και βασεόφιλα κύτταρα. Μελέτη της αγγειογένεσης και των αγγειογενετικών παραγόντων σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, Hodgkin’s και Non Hodgkin’s λεμφώματα, Β και Τ-δερματικά λεμφώματα.
Ερευνητικό Εργαστήριο Γαστρεντερολογίας - Ηπατολογίας
(Ι. Κουτρουμπάκης, Β. Βαλάτας, Ι. Δρυγιαννάκης)
- Website: http://gastroenterology.med.uoc.gr/
- Γραμματεία: gi.clinic.pagni@gmail.com
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Γαστρεντερολογίας διεξάγει από 20ετίας βασική και μεταφραστική έρευνα στο ήπαρ και το γαστρεντερικό σύστημα. Ειδικά μελετά τον ρόλο των ανοσολογικών κυττάρων όπως μακροφάγα και τα λεμφοκύτταρα του βλεννογόνου και του ήπατος και την συνεργασία τους με στρωματικά κύτταρα στις χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του πεπτικού. Για αυτό το σκοπό έχει αναπτύξει βιοτράπεζα ανθρώπινου εντερικού μεσεγχύματος και in vitro και in vivo (ζωικά) πειραματικά μοντέλα φλεγμονής. Χάρη στη στενή συνεργασία με τη Γαστρεντερολογική κλινική, το ιατρείο ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου) και τη μονάδα εγχύσεων βιολογικών παραγόντων, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον άριστο χαρακτηρισμό βιολογικών δειγμάτων με όλα τα κρίσιμα κλινικο-εργαστηριακά μετα-δεδομένα που μπορούν να καθοδηγήσουν μελέτες υψηλής απόδοσης μικροβιακών, μεταβολικών και ανοσολογικών φαινοτύπων που σχετίζονται με την ανταπόκριση στην θεραπεία ασθενών με Ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn. Το εργαστήριο συνεργάζεται στενά με το εργαστήριο Φαρμακολογίας του Ιατρικού τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και τη Γαστρεντερολογική μονάδα του νοσοκομείου «Σωτηρίας» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Θράκης. Βρίσκονται σε εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα στις ΙΦΝΕ όπως: α) Παθογένεση της ίνωσης, β) Μικροβίωμα και επιπλεγμένοι φαινότυποι και γ) Βλεννογονικοί ανοσοφαινότυποι. Υπάρχει τεχνογνωσία σε όλες τις συνήθεις εργαστηριακές τεχνικές, αλλά και στις high-throughput μεθόδους ανάλυσης μεταγραφήματος και βακτηριακού γονιδίωματος. Το εργαστήριο έχει στηριχθεί και στηρίζεται οικονομικά σε χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκούς πόρους, επιστημονικές εταιρίες και φαρμακευτικές εταιρίες.
Ερευνητικό Εργαστήριο Γαστρεντερολογίας - Ηπατολογίας
Ερευνητικό Εργαστήριο Δερματολογίας
(Κ. Κρασαγάκης, Σ. Κρύγκερ-Κρασαγάκη)
Μελέτη του μηχανισμού δράσης βιολογικών τροποποιητών σε φλεγμονώδεις παθήσεις δέρματος. Μελέτη φωτοβιολογικών φαινομένων, και μηχανισμών που συμβάλλουν στην καρκινογένεση δερματικών όγκων. Στο ερευνητικό Εργαστήριο εκπαιδεύονται επτά μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ιατρικής και των Βασικών Επιστημών, εκ των οποίων πέντε (5) διατριβές από την Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας κ. Ανδρονίκη Τόσκα, μία (1) από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας κ. Κρασαγάκη Κωνσταντίνο και τέλος μία (1) από την Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας κ. Κρύγκερ-Κρασαγάκη Σαμπίνε.
Ερευνητικό Εργαστήριο Εσωτερικής Παθολογίας
(Α. Γκίκας, Γ. Γουλιέλμος, Δ. Κοφτερίδης, Θ. Φιλιππάτος) - (Μ. Ζερβού)
Το Εργαστήριο Εσωτερικής Παθολογίας (Internal Medicine Laboratory) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που ιδρύθηκε στον Τομέα Παθολογίας (ΦΕΚ Β 1208-26.04.2016) εξυπηρετεί ερευνητικές, διαγνωστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο ευρύτερο αντικείμενο της Παθολογίας. Στο Εργαστήριο λειτουργούν τρεις επιμέρους μονάδες:
  1. Μονάδα Λοιμωδών νόσων με τις επιμέρους μονάδες:
    • Λοιμώξεων και Παθογένειας λοιμώξεων.
    • Επιδημιολογίας και ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων.
    • Ανοσολογικής απάντησης του ξενιστή και λοιμώξεων σε ανοσοκατεσταλμένους.
  2. Μονάδα Μοριακής Παθολογίας και Γενετικής του Ανθρώπου
  3. Μονάδα Έρευνας Μεταβολικών Νοσημάτων
περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο...
Ερευνητικό Εργαστήριο Καρδιολογίας
(Φ. Παρθενάκης, Ι. Σημαντηράκης, Γ. Κοχιαδάκης, Γ. Σκαλίδης)
- Website: Εργαστήριο Μοριακής Καρδιολογίας
Παθοφυσιολογία και θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής με έμφαση στην εκτίμηση των μεταβολών των ηλεκτροφυσιολογικών ιδιοτήτων του κολπικού μυοκαρδίου μετά την ανάταξη της χρονιάς κολπικής μαρμαρυγής. Παθοφυσιολογία και θεραπεία των κοιλιακών έκτακτων συστολών με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης. Μελέτη των καρδιακών αρρυθμιών σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καθώς και ο ρόλος της καρδιακής βηματοδότησης στη θεραπεία του συνδρόμου. Επίδραση των ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε αυξητικούς παράγοντες και δείκτες φλεγμονής. Μελέτη της λειτουργικότητας του ενδοθηλίου στην εκδήλωση και εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου, της φυσιολογίας της παράπλευρης κυκλοφορίας σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, της φυσιολογίας της αιμάτωσης του κολπικού μυοκαρδίου και της επίδρασης της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής στην αιμάτωση των κόλπων. Υπερηχογραφικά μελετώνται οι βιοφυσικές ιδιότητες της εγγύς αορτής σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού με πρωτοποριακή μέθοδο. Παράλληλα μελετάται η ικανότητα για άσκηση, το νευροορμονικό φορτίο και η στεφανιαία εφεδρεία ασθενών με ιδιοπαθή διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Επίσης, μελετάται η γενετική βάση καρδιαγγειανών παθήσεων σε συνεργασία με μοριακά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Επιπλέον, έχουμε οργανώσει το Εργαστήριο Μοριακής Καρδιολογίας, όπου πραγματοποιούνται μελέτες γονιδιακής έκφρασης και μελέτες προγονικών πολυδύναμων κυττάρων, προκειμένου να προσεγγίσουμε την παθοφυσιολογία των καρδιαγγειακών νόσων σε ένα ευρύτερο διεπιστημονικό πλαίσιο.
Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
(Π. Σιδηρόπουλος, Γ. Μπερτσιάς)
- Website: http://www.rheumatology-uoc.gr/
Λειτουργεί Εργαστήριο Ανοσολογίας και Φλεγμονής που η έρευνά του περιλαμβάνει: Γενετική βάση, παθογένεια και θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδος και του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου σε πρότυπα ζώων και δείγματα ασθενών με εστιασμό στην ανοσορρύθμιση, την ομοιοστατική ρύθμιση της φλεγμονής και τη διερεύνηση κοινών φλεγμονωδών οδών της ειδικής και μη ειδικής ανοσιακής απάντησης.
Ερευνητικό Εργαστήριο Νεφρολογίας
(Ε. Δαφνής)
Μελέτη των ποδοκυτταρικών πρωτεϊνών στη νεφρίτιδα του ΣΕΛ. και η επίδραση της θεραπείας σε αυτές. Μελέτη της ποδοκυτταρικής βλάβης στη μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα και η επίδραση της ιντερφερόνης β1α σε αυτή. Μελέτη των μηχανισμών νεφροτοξικότητας της ραπαμυσίνης. Μελέτη των βιοφυσικών ιδιοτήτων των αγγείων σε ασθενείς με ασβεστοποιό αρτηριοπάθεια.
Ερευνητικό Εργαστήριο Ογκολογίας
(Δ. Μαυρουδής, Σ. Αγγελάκη, Ι. Σουγλάκος)
Λειτουργεί Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου που η έρευνά του περιλαμβάνει: Ανίχνευση και χαρακτηρισμός μικρομεταστατικών κυττάρων στο αίμα και το μυελό των οστών ασθενών με καρκίνο μαστού, πνεύμονα και παχέος εντέρου. Μελέτη της ανοσολογικής αντίδρασης και της αντινεοπλασματικής δράσης μετά τη χορήγηση κρυπτικών πεπτιδίων της τελομεράσης. Φαρμακογενωμική του καρκίνου με ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και μεταλλάξεων που σχετίζονται με αντίσταση ή ευαισθησία σε χημειοθεραπεία ή βιολογικούς παράγοντες. Μεταβίβαση σήματος μέσω υποδοχέων αυξητικών παραγόντων σε καρκινικές σειρές πνεύμονα και μαστού. Επίδραση αναστολέων υποδοχέων αυξητικών παραγόντων στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση και στο ρυθμό πολλαπλασιασμού, τον κυτταρικό κύκλο και την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων.
Ερευνητικό Εργαστήριο Πνευμονολογίας
(Ν. Τζανάκης, Σ.Σχίζα, Αικ. Αντωνίου)
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Ύπνου & Λειτουργικών Δοκιμασιών Πνεύμονος, Μοριακής & Κυτταρικής Πνευμονολογίας που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Γενετική βάση και παθογένεια των Χρονίων Αποφρακτικών νοσημάτων του πνεύμονα (Χρονία Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Βρογχικό άσθμα) σε δείγματα ασθενών με εστιασμό σε: σωματικές μεταλλάξεις (microsatellite, DNA instability), οξειδωτικό stress, μηχανισμοί απόπτωσης και κυτταρικού θανάτου. Παθογένεια Διάχυτων Διάμεσων Πνευμονοπαθειών σε δείγματα ασθενών με εστιασμό σε: αγγειογεννετικούς μηχανισμούς και σε πρόδρομα μεσεγχυματικά κύτταρα μυελού των οστών. Παθογένεια και διάγνωση υπεζωκοτικών συλλογών σε δείγματα ασθενών με εστιασμό σε: διερεύνηση δεικτών αγγειογεννετικής ισσοροπίας και φλεγμονοδών οδών ειδικής και μη ειδικής ανοσιακής απάντησης. Γενετική, παθογένεια και θεραπεία των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο σε δείγματα ασθενών με έμφαση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο και με εστιασμό σε: έκφραση γονιδίων (real time PCR), οξειδωτικό stress, μηχανισμών remodeling και κυτταρικού θανάτου. Παθογένεια και θεραπεία της υπολλειματικής υπνηλίας στις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο σε δείγματα ασθενών με εστιασμό στη διερεύνηση των οδών ρύθμισης ύπνου-εγρήγορσης. Διαφοροδιάγνωση και θεραπεία των αποφρακτικών και περιοριστικών νοσημάτων του πνεύμονα σε Δείγματα ασθενών με εστιασμό στη μελέτη των λειτουργικών και μυικών ιδιοτήτων τους.