Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής – (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

Ερευνητικό Εργαστήριο της Κλινικής
Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής
(Α. Φιλαλήθης)
Διατροφή και υγεία. Επίδραση της Μεσογειακής διατροφής σε αναπαραγωγικά προβλήματα, αλλεργίες και άσθμα σε παιδιά, μεταβολικό σύνδρομο. Επίδραση διατροφής στην εγκυμοσύνη στην υγεία των παιδιών. Παχυσαρκία, επιπολασμός και αιτιολογία, και φυσική άσκηση. Μεταβολικό σύνδρομο. Πρώιμοι βιολογικοί και μοριακοί δείκτες επίδρασης διατροφής και ρυπαντών στην διατροφή στην υγεία. Μακροχρόνιες επιδράσεις διατροφής στην υγεία (καρδιοαγγειακό σύστημα). Αξιολόγηση αγωγής υγείας στα σχολεία. Περιβαλλοντικοί ρύποι και υγεία. Ρόλος των χημικών ρύπων στο πόσιμο νερό και επιπτώσεις στα νεογνά και στα παιδιά (πχ ελλειποβαρή, πρώιμη εγκυμοσύνη, άσθμα). Ρόλος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιπτώσεις στα νεογνά και στην πρώτη παιδική ηλικία. Επιδράσεις ορμονικών διαταράκτων όπως οι διοξίνες, φθαλικά και φυτοφάρμακα (πχ. Επιδράσεις στο γεννητικό-αναπαραγωγικό σύστημα αγοριών). Έκθεση σε βαρέα μέταλα και υγεία. Συνέργεια χημικών εκθέσεων με γενετικούς παράγοντες (πολυμορφισμοί). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον. Η σχέση τους με μυοσκελετικά προβλήματα, άλλα σωματικά συμπτώματα και ανικανότητα. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και υγεία των μητέρων και των παιδιών. Επιπολασμός και αίτια της επιλόχειας κατάθλιψης. στο αναπαραγωγικό σύστημα και στην ατοπία. Επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου στην υγεία των μητέρων και των παιδιών. Επίδραση του ψυχοκοινωνικού στρες στους εφήβους. Αξιολόγηση της νευροανάπτυξης των νεογνών και αιτολογία. Κάπνισμα και υγεία. Επίδραση του παθητικού καπνίσματος των μητέρων και της οικογένειας στην υγεία των νεογνών και των παιδιών. Αξιολόγηση της επίδρασης σε βιολογικούς δείκτες γενοτοξικότητας (πχ. Μικροπυρήνες σε αίμα ομφαλίου λώρου).
Ερευνητικό Εργαστήριο Προγραμματισμού Υγείας
(Α. Φιλαλήθης)
– Website: http://healthplanning.uoc.gr/
Το ερευνητικό έργο εστιάζεται στην έρευνα υπηρεσιών υγείας και στην εκτίμηση αναγκών υγείας: π.χ. η αξιολόγηση και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η επαγγελματική ικανοποίηση των λειτουργών υγείας και η επιδημιολογία των νεοπλασμάτων στην Κρήτη. Άλλα πεδία έρευνας είναι η ιατρική εκπαίδευση, η πολιτική της υγείας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και η συμμετοχή στην επιδημιολογική και κλινική έρευνα που διεξάγεται στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και στο Τμήμα. Συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνουν: την έρευνα SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), το έργο «Βελτίωση διαχείρισης των ασθενών στα Κέντρα Υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών» στα πλαίσια του INTEREG IIIA «Ελλάδα-Κύπρος», και τη συνεργασία με το Palestine School of Public Health, Al Quds University, Palestine. Σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου συμπληρώνει την έρευνα που διεξάγεται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στη Βιοηθική, στη Γενική Ιατρική και στην Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας.
Ερευνητικό Εργαστήριο της Κλινικής
Κοινωνικής Οικογενειακής Ιατρικής
(Χρ.Λιονής)
Η εμπλοκή των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην αντιμετώπιση της συντροφικής βίας και η ανάπτυξη εργαλείων και μέσων για την βελτίωση της ποιότητας φροντίδας με βάση την Ευρωπαϊκή εμπειρία. Μελέτη για τη διαχείριση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας στην ΠΦΥ και στη Γενική Ιατρική. Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στην ΠΦΥ. Επιδημιολογική και μοριακή μελέτη των ιών ηπατίτιδας σε συγκεκριμένη αγροτική περιοχή της Κρήτης. Έλλειψη σιδήρου, συμπτώματα και διάγνωση κακοηθειών του γαστρεντερικού σωλήνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) της αγροτικής Κρήτης. Βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί προσδιοριστές της στεφανιαίας νόσου σε ένα πληθυσμό χαμηλού κινδύνου στην αγροτική Κρήτη. Επιδημιολογική μελέτη του έρπητα ζωστήρα σε επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της Κρήτης. Κάλυψη σε εμβολιασμό πρωτοετών φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης και κλινική αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων αντιμετώπισης των αναγκών τους.
Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοστατιστικής
(Γρ.Χλουβεράκης)
Το Εργαστήριο Βιοστατιστικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στις μεθόδους, τις τεχνικές και τις εφαρμογές της Βιοστατιστικής. Παρέχει στατιστική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις βιο-ιατρικών μελετών, από τον σχεδιασμό πειραμάτων ή κλινικών μελετών, τον υπολογισμό μεγέθους δείγματος και ισχύος, την κωδικοποίηση και διαχείριση δεδομένων σε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία, στις στατιστικές αναλύσεις, στην ερμηνεία αποτελεσμάτων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην συγγραφή άρθρων.
Ερευνητικό Εργαστήριο της ιατρικής & Ιατρικής Δεοντολογίας
(Κ.Τρομπούκης)
Παλαιοακτινολογία – παλαιοπαθολογία. Εφαρμογή σύγχρονων ιατρικών απεικονιστικών μεθόδων και κυρίως υπολογιστικής τομογραφίας και μίκρο-υπολογιστικής τομογραφίας (micro-CT) για την απεικόνιση λεπτομερειών της οστικής δομής και των διαταραχών της. Ο ρόλος των απεικονιστικών αποτελεσμάτων στην εξέλιξη και την ιστορία των νοσημάτων. Ιστορία των ασθενειών. Ο ρόλος της διεπιστημονικής προσέγγιση της εξέλιξης των νοσημάτων και η επίδραση των ασθενειών στην παγκόσμια ιστορία. Ο παράγων ασθένεια στην ιστορική και πολιτισμική εξέλιξη. Η ιατρική ως παράγων διαμόρφωσης ιστορικών συνθηκών. Καταγραφή και δημιουργία πλήρους ψηφιακής βάσης δεδομένων που αφορούν την ελληνική ιατρική, με σκοπό τη διασύνδεσή της με διεθνείς αντίστοιχες βάσεις. Ο ρόλος της ιστορίας της ιατρικής στην διαμόρφωση της ιατρικής σκέψης του σύγχρονου ιατρού. Ανάδειξη της συμβολής της ελληνικής ιατρικής κατά τους αρχαίους και μέσους χρόνους στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιατρικής σκέψης, Ο ρόλος της βυζαντινής ιατρικής στην επίλυση μειζόνων ιατρικών προβλημάτων.