Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας -Trust your Stars»

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Ερευνας και Ανάπτυξης, κ. Μιχάλη Παυλίδη, παρακαλούμε ενημερωθείτε μέσω του επισυναπτόμενου αρχείου για την προδημοσίευση της πρόσκλησης: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας -Trust your Stars» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664. Η Αναλυτική Πρόσκληση του έργου θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΙΘΑ https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/. Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση… Eπίσης μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να δημοσιευτεί η πρόσκληση για τις “Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ” https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=4083&lang=el με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519, της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Strategy for Excellence in Universities & Innovation) (ID 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Κατηγορίες