Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκύρηξη υποτροφιών Ιατρικής Σχολής

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-
2024 τη χορήγηση υποτροφιών, συνολικού ύψους τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (37.500€), στους προπτυχιακούς φοιτητές του Ελληνόφωνου Προγράμματος
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής
Σχολής κατά την 14η/29.5.2024 συνεδρίασή της, με κριτήρια που καθορίζονται σε αυτήν.

Τα χρήματα των υποτροφιών προέρχονται από τα έσοδα του Αγγλόφωνου Προγράμματος
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, όπου κατά ρητή πρόβλεψη στο ΦΕΚ ίδρυσής του μέρος των
εσόδων του διατίθεται για υποτροφίες.

Ειδικότερα, θα χορηγηθούν…

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη προκύρηξη…
Παρακαλούμε διαβάστε την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ…
Παρακαλούμε διαβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ…

Κατηγορίες